Μενού

Βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Σκοπός είναι η εκπαίδευση στους τομείς: της διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένου, διαχείριση υπολογισμών, περιήγησης στον ιστό και διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Διδακτικό αντικείμενο

——————

Βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ΙΙ

   Σκοπός είναι η εκπαίδευση στους εξής τομείς: δημιουργία παρουσιάσεων και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Διδακτικό αντικείμενο

——————

Παιδικό Ι - Δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Σκοπός είναι η εκπαίδευση στους εξής τομείς: διαχείριση αρχείων, επεξεργασία κειμένου, δημιουργία παρουσιάσεων, περιήγηση στον ιστό και οργάνωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Διδακτικό αντικείμενο

——————

Υψηλό επίπεδο χειρισμού Η/Υ - EXPERT

  Το πρόγραμμα αφορά εκπαιδευόμενους που έχουν περισσότερες απαιτήσεις στην επεξεργασία κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα, τις παρουσιάσεις και τις βάσεις δεδομένων.

Διδακτικό αντικείμενο

——————

Παιδικό ΙΙ - Εικόνα, Βίντεο & Κατασκευή ιστοσελίδων

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση ατόμων που θέλουν να δημιουργούν τις δικές τους εικόνες, να επεξεργάζονται βίντεο αλλά και να κατασκευάζουν ιστοσελίδες.

Διδακτικό αντικείμενο

——————

Προγραμματισμός

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση ατόμων που θέλουν να κατανοήσουν την λειτουργία των αλγορίθμων και να κατασκευάζουν προγράμματα σε γλώσσες προγραμματισμού όπως Basic, C++, java και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον.

Διδακτικό αντικείμενο

——————

Παιδικό ΙΙΙ - Επεξεργασία βίντεο & Animation

  Το πρόγραμμα εκπαιδεύει άτομα που θέλουν να μάθουν την δημιουργία βίντεο σε βασικό επίπεδο την κατασκευή VCD & DVD και την επεξεργασία κινούμενης εικόνας.

——————

Επεξεργασία εικόνας

  Στόχος είναι η εκπαίδευση ατόμων με απαιτήσεις στην επεξεργασία εικόνας και στην γραφιστική.

——————

Δημιουργία ιστοσελίδων

  Στόχος είναι η εκπαίδευση ατόμων που να μπορούν να κατασκευάζουν ιστοσελίδες υψηλού επιπέδου.