Μενού

«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Επιταγή (Voucher) κατάρτισης & απασχόλησης, για άνεργους από 30 έως 49 ετών,
(γεννημένους από 01/10/1971 έως 31/12/1990.)

Τελευτ. τροπ.: 30-1-2021 16:30.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, COMPULEARN, συμμετέχει ενεργά σε μια νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων από 30 έως 49 ετών, (γεννημένους από 01/10/1971 έως 31/12/1990* και παράλληλα την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων.

*Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

  1. μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  2. υγείας – πρόνοιας,
  3. τουρισμού και επισιτισμού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή σε 10.000 άνεργους, 30-49 ετών, υπηρεσιών:

  1. Eπαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών και επίδωμα 1.000€
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
  4. Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών και επίδωμα 1.520€.

Η εκπαίδευσή τους θα γίνει σε πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και στη συνέχεια η πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΣΤΕ (ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ) - ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ

Επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 23.12.2020 έως 26.2.2021 ώρα 14:00.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Αξίζει πραγματικά όλες οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν, καθώς με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, εξασφαλίζουν:

Η εργασία στην επιχείρησή τους, θα παρέχεται με τη μορφή δωρεάν πρακτικής άσκησης.

Διευκρινίζεται ότι:
Η ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης (compulearn).

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων που μπορεί η επιχείρηση να απασχολήσει ταυτόχρονα, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0 – 5

Έως 1 άτομο.

Από 6 και πάνω

Έως 30% του αριθμού των απασχολούμενων.


Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση - Ισοβαθμίες

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας 1 μόριο ανά μήνα έως 50 μόρια.
  2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019) η δήλωση του 2020 έως 30 μόρια.
  3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 10 μόρια.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 90 μόρια.

Ισοβαθμίες κατά τη μοριοδότηση.

Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας. 
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στο πλαίσιο της παρούσας Αν και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελουμένων.

Το Μητρώο Ωφελουμένων έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ανέργους ή επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας, στη διεύθυνση 6ης Οκτώβριου 137, Ελασσόνα, στα τηλέφωνα 6974 453348 και vider, 24930-22772, WU 6980 885477, messenger και στο email: info@pipilas.gr και (www.voucher.gov.gr)

logo